ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΤΟ ΦΕΚ

Νόμο του κράτους αποτελεί πλέον η τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή, και αφορά στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση της εκκλησίας προκειμένου να συνεχίσει το φιλανθρωπικό της έργο και να ανταπεξέλθει στις έκτακτες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία.
Η επιχορήγηση θα είναι εφάπαξ και το ύψος της, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησής της ανά δικαιούχο, αλλά και όλη η διαδικασία καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ το Δημόσιο δύναται να καταβάλει εφάπαξ έκτακτη επιχορήγηση προς το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.), τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα (Ε.Ν.Π.), τα Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα (Θ.Ν.Π.) του ν. 4301/2014 (Α’ 223), που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου και τις θρησκευτικές κοινότητες που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες τους, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 και να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό τους έργο. Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κ.Ι.Σ.Ε. και τα Ε.Ν.Π. μπορούν να κατανείμουν το σύνολο ή μέρος της επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνδεδεμένα οργανωτικά με αυτά.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησής της ανά δικαιούχο, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

3. Η έκτακτη επιχορήγηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη και στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

4. Η δαπάνη του παρόντος βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή: Οrthodoxianewsagency.gr

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *