ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΚΤ: ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) άνω του 5% είχαν οι ελληνικές τράπεζες μέχρι το τέλος Μαρτίου – από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη.
Αυτό προκύπτει από πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας…
Από εκεί, λοιπόν, που ο δείκτης ROE ήταν η «Αχίλλειος Πτέρνα» των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πλέον φαίνεται πόσο αποδοτικά χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά τους.
Αν μη τι άλλο, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα έχει την ικανότητα να αυξάνει την πιστωτική διαμεσολάβηση όταν προκύπτει ζήτηση για χρηματοδότηση επενδυτικών και καταναλωτικών δαπανών.
Έτσι, ενισχύεται η ανάπτυξη.
Καταγραφή_307.JPG
Από την άλλη, ως πρόβλημα αναδεικνύεται η επάρκεια κεφαλαίων, με τις ελληνικές τράπεζες μέχρι το τέλος Μαρτίου να καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις στο αντίστοιχο ranking σε ό,τι αφορά τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) – περίπου 15%.
Υπενθυμίζεται πως το κεφάλαιο CET1 είναι κεφάλαιο ύψιστης ποιότητας όπως ορίζεται από την τραπεζική νομοθεσία.
Κατά κανόνα, περιλαμβάνει μετοχές, παρακρατηθέντα κέρδη και άλλα αποθεματικά.
Ο δείκτης κεφαλαίου CET1 δείχνει τη σχέση μεταξύ του κεφαλαίου CET1 μιας τράπεζας και των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού της.
2_357.JPG
H έρευνα…

Τα ενοποιημένα τραπεζικά δεδομένα, ένα σύνολο δεδομένων του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ που καταρτίστηκε σε ενοποιημένη βάση, με χρονικό σημείο αναφοράς τα τέλη Μαρτίου 2022, δημοσίευσε την Πέμπτη 4 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα…
Όπως αναφέρεται σχετικά, τα τριμηνιαία στοιχεία καλύπτουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάλυση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ.
Τα στοιχεία της ΕΚΤ αναφέρονται σε 318 τραπεζικούς ομίλους και 2.457 μεμονωμένα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων ξένων θυγατρικών και υποκαταστημάτων), καλύπτοντας σχεδόν το 100% του ισολογισμού του τραπεζικού τομέα της ΕΕ.
Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν ένα εκτεταμένο εύρος δεικτών για την κερδοφορία και την αποτελεσματικότητα, τους ισολογισμούς, τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση, την ποιότητα του ενεργητικού, το βάρος περιουσιακών στοιχείων, την κεφαλαιακή επάρκεια και τη φερεγγυότητα.

Πηγή: Οroposreoport.blogspot.com

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *